Persondatapolitik for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

1 Generelt

1.1 Denne Persondatapolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmesider. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger, vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig mm. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, du ikke kan acceptere. På www.indremission.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af Politikken.

2 Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 75 92 61 00
E-mail: post(at)indremission.dk
CVR-nr.: 65 21 91 15

(Herefter ”Organisationen”)

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil Folketingets Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordningen (databeskyttelsesloven).

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende Politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Controller Jesper Blond Jensen
Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 82 27 13 28
E-mail: jesper.bj@indremission.dk

3 Definitioner

3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandler

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforenings-mæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger her-under genetiske data, biometrisk data med henblik på identifikation samt oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuel orientering (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af person-oplysninger, om fri udveksling af sådanne oplys-ninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven

Folketingets Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

4 Formål med behandlingen af dine personoplysninger

4.1 Afhængig af, om du er kunde eller bidragyder hos os eller måske blot bruger af vores hjemmesider, er vi forpligtede til behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og dels leve op til de forpligtelser, vi har som forening og erhvervsdrivende fond. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag - medmindre du vælger at bidrage anonymt - dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshops, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

5 De personoplysninger, som vi behandler om dig

5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Når du er kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer samt kommunikationspræferencer. Afhængig af dit forhold til os indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr., eksempelvis hvis du skal have fradrag for eventuelle bidrag, eller såfremt vi har en indberetningspligt.

5.1.2 Når du besøger vores hjemmesider og klikker dig rundt i vort univers, indsamler vi data vedrørende dine bevægelser mellem forskellige sider og tjenester samt i visse tilfælde også din IP-adresse. Hvis du fra en af vores hjemmesider kontakter os via formularer eller tilmelder dig en eller flere af vores tjenester (fx nyhedsmails), indsamler vi dit navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.

5.1.3 Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger om dig.

5.2 Disse personoplysninger indsamler vi fra andre om dig:

5.2.1 I nogle tilfælde er det nødvendig for os at indsamle personoplysninger om dig fra andre. Det kan eksempelvis være fra iDQ A/S, hvor vi via vort abonnement kan indhente oplysninger fra CPR-registret. Vi indsamler disse oplysninger med henblik på at holde vores oplysninger om dig så ajourførte og korrekte som muligt.

6 Cookies

6.1 På vores hjemmesider gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller din mobile enhed. Cookies betyder, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om dit navn, din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger udover, hvad der måtte fremgå af nærværende Politik. Du kan læse om vores cookiepolitik her: www.indremission.dk/cookies.

7 Sådan behandler vi dine personoplysninger

7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde eller bidragyder hos os, eller om du alene er bruger af vores hjemmesider.

7.1.1 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmesider, herunder webshops (f.eks. www.lohse.dk og www.bethesdas.dk), til rådighed for dig;
 • eksekvere dine ordrer;
 • fremsende købsrelaterede dokumenter såsom ordrebekræftelser, fakturaer og kontoudtog til dig;
 • svare på dine eventuelle spørgsmål og efterkomme dine anmodninger;
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.2 Er du bidragyder hos, os anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere dine indbetalinger;
 • sende dig nødvendig information om dine bidrag;
 • indberette dine bidrag til SKAT, så dine bidrag fremgår af din selvangivelse;
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov;

7.1.3 Er du alene bruger af vores hjemmesider, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • stille funktionaliteterne på vores hjemmesider, herunder kontaktformularer og nyheds-mails, til rådighed for dig;
 • udarbejde statistik om din færden på vores hjemmesider;
 • optimere vores hjemmesiders indretning;

8 Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

8.1 Når du giver et bidrag til os, køber en vare i vores webshop eller indgår anden form for aftale med os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger fordi, vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.3 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mailadresse) til brug for markedsføringsformål. Vores legitime interesse består således i at kende til dine præferencer, så vi bedre kan tilpasse vores tilbud til dig og i sidste ende tilbyde produkter og tjenesteydelser, der bedre opfylder dine behov og ønsker. Vi overholder naturligvis også markedsføringslovens regler. Det er ligeledes med henvisning til denne bestemmelse, at vi udarbejder diverse statistikker over bidrag, køb, brug af hjemmesiden m.v.

8.4 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dine bidrag til os. Indberetninger til SKAT skal ske med angivelse af CPR-nr., jf. skattekontrolloven, og det er grundlaget for vores behandling af oplysninger om dit CPR-nr.

8.5 Såfremt du afgiver eller har afgivet særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) til os, så er grundlaget for vores behandling Persondataforordningens artikel 9, stk. 2 (d), idet vi er et organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og idet vores sigte er af religiøs art. Behandlingen af dine særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) foretages som led i vores legitime aktiviteter med henblik på at udleve Organisationens formål: ”Lede til Jesus – leve i ham”. Derudover sker behandlingen af dine oplysninger under den betingelse, at du, på grund af Organisationens formål, er i regelmæssig kontakt med os.

8.6 Er du ikke kunde eller bidragyder hos os, men fx blot bruger af vores hjemmeside, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores hjemmeside. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9 Deling af dine personoplysninger

9.1 Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os fx med eksekvering af din ordre, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører og vores bank.

9.2 I det omfang, det er lovligt, har vi også mulighed for at dele dine oplysninger med de søster-organisationer, vi fungerer som databehandlere for. Du kan her se en oversigt over disse:

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 75 92 61 00
E-mail: kontakt(at)soendagsskoler.dk
CVR-nr.: 25 80 17 92

Bibellæser-Ringen i Danmark
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Telefon: 45 82 27 13 37
E-mail: info(at)blr.dk
CVR-nr.: 30 13 25 64

9.3 I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10 Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

10.1 Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for EU/EØS. Det forekommer derfor, at vi deler dine personlige oplysninger med modtagere i lande uden for EU/EØS. Dette forudsætter dog, at:

 • det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau som fastslået af Europa-Kommissionen;
 • der mellem os og den pågældende modtager af dine personoplysninger er indgået standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Europa-Kommissionen;
 • den pågældende modtager er certificeret jf. artikel 42 i Persondataforordningen; eller
 • den pågældende modtager har et sæt godkendte bindende virksomhedsregler (”Binding Corporate Rules”).

10.2 Det kan også ske, at vi anmoder om dit samtykke til overførsel til modtagere beliggende uden for EU/EØS, eller at dette er nødvendigt som følge af en aftale med dig eller foranstaltninger truffet i anledning af aftale med dig. Disse undtagelser for overførsel er omfattet af Persondataforordningens artikel 49.

10.3 Du kan til enhver tid få oplysning om eller eventuelt en kopi af hvilke fornødne garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS, eller såfremt der anvendes undtagelser som nævnt i Persondataforordningens artikel 49, hvilke undtagelser, der lægges til grund for en eventuel overførsel.

11 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

11.1 Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:

11.2 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste køb.

11.3 Er du bidragyder hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter indeværende år fra dit sidste bidrag.

11.4 Er du bruger af vores hjemmeside og samtidig hverken kunde eller bidragyder, opbevarer vi de oplysninger, vi har registret om dig, i op til 6 måneder fra dit sidste besøg. Har du aktivt tilmeldt dig en tjeneste (fx nyhedsmail) på en af vores hjemmesider, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig tjenesten igen.

12 Dine rettigheder

12.1 Indsigt

12.1.1 Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at kontakte os på vores adresse (se pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

12.1.2 Er du oprettet som kunde i en eller flere af vores webshops, kan du logge på og tilgå din profil under ”Mine sider” (www.lohse.dk) eller ”Min konto” (www.bethesdas.dk). Her vil også fremgå de stamoplysninger, vi har registreret om dig.

12.2 Berigtigelse og sletning

12.2.1 Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt og i det omfang, det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

12.3 Begrænsning af behandling

12.3.1 Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

12.4 Dataportabilitet

12.4.1 Du har ret til at modtage dine personoplysninger (det gælder kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

12.5 Indsigelsesret

12.5.1 Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

12.6 Tilbagekaldelse af samtykke

12.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

12.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til post@indremission.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

12.7 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

13 Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

13.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

14 Sikkerhed

14.1 I Organisationen er behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og sikkerhedspolitik. Vores IT- og sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

15 Klage til tilsynsmyndighed

15.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Telefon: 45 33 19 32 00
E-mail: dt(at)datatilsynet.dk

16 Opdatering af denne Politik

16.1 Organisationen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne Politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne Politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Politikken.

16.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende Politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er senest opdateret 17.05.2018